Програмска начела и циљеви

Програмска начела и циљеви

Удружење је родбинска и нестраначка организација породице Милићевић у којој се на савременим методама научног истраживања истражује порекло, корени и развој Братства и на начелима солидарности остварује заштита и унапређење услова живота социјално најугроженијих чланова Удружења у мери колико то буду дозвољавале материјалне могућности и у складу са нормативним документима Удружења.

Основа деловања Удружења је поштовање Устава држава у којима живе чланови Удружења, њиховог суверенитета и интегритета, јединство организовања, не страначко опредељење, законитост, правичност, хуманост и солидарност.
Удружење је израз жеље и потребе чланова о спонзаји духовног настанка Братства које у њима буди осјећај генетског, духовног и урођеног изворишта. То јест жеља за сазнањем ко смо, какви смо и одакле смо? А све ради очувања достојанства наших предака и наставка традиције међусобног поштовања, уважавања и усмеравања наших потомака.

Чланство у Удружењу је добровољно. Оно представља израз припадности породици и Братству Милићевић, и опредељености за поштовање настојања и достигнућа предака у прошлости, јачање и још већи развој потомака у будућности.

Удружење је организација која се ангжује за даља истраживања порекла, корена и развоја свога чланства и израде Родослова.
У својим оквирима и према својим могућностима делује и као социјално – хуманитарна организација, која на принципима солидарности треба да одређеним члановима Удружења, превасходно болесним, обезбеди хуманије услове живљења.

Удружење је нестраначка организација чије се деловање заснива на принципима солидарности, социјалне правде, хуманости, заштите људских права и слобода и патриотизма. Отворено је за сарадњу са свим организацијама које се залажу за такве принципе.

Удружење се залаже за потпуно, правовремено и објективно међусобно информисање чланства.

Опредељења остварује:

– Непрекидним праћењем ангажовања надлежних органа на примени статуарних одредби у вези са статусом и положајем чланства, стварањем услова да се њиховим и сопственим ангажовањем стабилизују и унапреде створене предпоставке материјалног и укупног статуса чланова Удружења.

– Залагање за стварањем масовне организације која ће се на добровољном принципу обухватити све чланове породице Милићевић и квалитетом на јачању стабилности Удружења.

– Развијањем различитих активности примереном старосном добу чланства, чиме ствара претпоставке за њихово међусобно упознавање, дружење и непрекидно окупљање.

– Радом на нормативном регулисању организације, њене структуре, деловања, права и обавеза појединаца – чланова, носилаца функција, органа и организација по дубини организовања.

– Осмишљавањем и организовањем сусрета чланства Удружења ради међусобног упознавања и дружења.

-Из општих задатака, произилази посебни задаци који су подложни честој ревезији усавршавању и доградњи у складу са условима и захтевима времена. Реализација општих и посебних задатака Удружења ће створити претпоставке за стицање статуса успешне или мање успешне организације.

Удружење, као родбинска и нестраначка организација породице Милићевић, основано је са циљем:

– одржавања трајних веза чланова Удружења,

неговање традиције, завичајних обичаја и културе,

-развијања солидарности и међусобне толеранције међу члановима Удружења,

-подстицања економског и културног напретка завичаја и места у којима живе чланови Удружења,

– истраживања порекла и развоја Братства,

-организовања сусрета и других облика међусобног упознавања и дружења,

-одржавања и подстицања сарадње са другим сличним удружењима и организацијама.