Активности Удружења

Активности Удружења

Удружење своју активност обавља на територији Републике Србије, Републике Српске, Републике Црне Горе и дијаспоре, обухватајући све просторе живљења чланова презимена Милићевић.

Удружење остварује своје активности у складу са Законом, Статутом, Програмом и другим општим актима. Активности Удружења су усмерене на остваривање основних циљева дефинисаних Статутом.

Истраживања о постанку, пореклу и развоју породице Милићевић и израда Родослова Братства

Истраживање порекла породице Милићевић
Истраживање порекла породице Милићевић

Захвални смо и поносни на све оно што је до сада урађено на плану истраживања постанка, порекла и досадашњег развоја породице Милићевић, указује се потреба за свеобухватнијим и детаљнијим истраживањима дела чистог Братства Милићевић и детаљније спознање њеног развоја до сада, ажурирањем евиденције чланства и израда Родослова, обухватајући све просторе живљења чланова нашег презимена на нашим просторима и широм дијаспоре.

Тежи се да се истраживањем дође до што више података и да се трага што дубље у средњем веку и на овамо, коришћењем савремених метода истраживања укључујићи предања и легенде. Истраживање само по себи јесте напоран и мукотрпан рад. Тако ћемо сваки постигнути резултат већи од достигнутог нивоа сматрати као додатни успех у спознаји развоја нашег Братства.

Морамо бити свесни чињенице, да се очекивани резултати унапред могу очекивати различито од краја до краја зависно од створених предуслова у ранијем периоду. У неким просторима бивше Југославије резултати се могу очекивати негде до почетка 19. века или мало уназад, ако се за основ истраживања узимају матичне књиге, које се у Србији званично воде од 1835. године, и земљишне књиге. Исто тако у Србији је обавезно постојање презимена уведено тек половином 19. века, од кнеза Милоша.

У областима које су биле у саставу Аустроугарске или Млетачке републике, стара презимена сачувана су у великој мери јер је раније постојала евиденција; уведене црквене књиге, а крајем 18.века и цивилне матичне књиге, тако да једном записано презиме, које је иза себе носило имовинско и друго право није могло да се мења. Због тога се ту и тамо може заћи у прошлост мање или више успешно. Претпоставља се да се у Црној Гори и Херцеговини, где је традиција дуже чувана савременим истраживањима може поуздано доћи до 15-ог колена.

Потешкоће се могу очекивати у изради родовских таблица на просторима дела Србије, изразито у јужном делу, где још увек постоји појава да неретко два брата носе различита презимена, један по оцу, други по деди или стрицу. Неке породице су у тих 150 година могле и два, три пута да промене презиме.

Социјална заштита

У складу са програмском орјентацијом чије су основе садржане у Програму, Удружење се залаже за материјалну помоћ и заштиту најугроженијих чланова породице Милићевић, утврђује критеријуме, установљава бројно стање и ажурно води њихову евиденцију. Остварује сталан увид у њихово опште и материјално стање.

Стварањем повољних материјалних услова, Удружење ће проширивати број корисника материјалне помоћи и других облика социјалне и друге заштите.Посебну пажњу требало би посветити заштити тешко болесних, инвалида чланова нашег Удружења.

Удружење води бригу о социјално угроженим члановима, утврђује критеријуме, установљава евиденцију, организује облике пружања конкретне помоћи и др.

Информисање

информисање
Информисање

Удружење придаје изузетан значај информисању чланова. У складу са својим материјалним, организационим и другим могућностима, користећи сва позитивна знања из праксе, Удружење планира, организује и предузима мере за правовремено и објективно информисање чланства о актуелним питањима статуса, рада и деловања Удружења. Надлежни органи утврђују критеријуме и начин информисања у Удружењу, организују и спроводе информисање непосредно или посредно (писане информације).

Чланови Удружења имају право да буду информисани о свим питањима која се тичу њихових права, догађања и ставова организације и органа, а посебно о изменама и допунама прописа у усвојеним документима и другим виталним питањима.